Garancia

GARANCIA, SZAVATOSSÁG, ELÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG

1.     MOBILTELEFON-KÉSZÜLÉK ESETÉN:

Meghibásodás esetén vegye fel velünk a kapcsolatot:

Levelezési cím: TORONTO ‘93 Bt. (székhelye: 6726 Szeged, Vedres utca 13.)

E-mail: info@mobiltoronto.hu, Tel: 20/26-888-21, 62/435-105

Garanciális készülék visszajuttatása módja:

 • Személyesen leadható (TORONTO ’93 Bt.6726 Szeged, Vedres utca 13., Nyitva: H-P 10-17)
 • Csomagban küldve (TORONTO ’93 Bt.6726 Szeged, Vedres utca 13.)

Kérjük, hogy a készüléket megfelelő csomagolásban küldje vissza, hogy ne sérülhessen. Nem csomagolt, vagy csomagolás sérült készüléket nem áll módunkban átvenni. Amennyiben utánvétes vagy portós a csomag, azt is visszaküldjük a feladónak. készüléke mellé, kérjük mellékelje annak pontos hiba leírását és az ön elérhetőségét!

Amennyiben készüléke gyártói garanciával rendelkezik, úgy azt kérjük a gyártó által megjelölt szerviz pontokra eljuttatni a mellékelt garancia jeggyel együtt!

Javított, vagy cserélt készülékek visszajuttatása az ügyfélhez:

 • Személyesen átvehető (TORONTO ’93 Bt.6726 Szeged, Vedres utca 13., Nyitva: H-P 10-17)
 • Csomagban díjmentesen visszaküldjük Önnek a megadott címre.

Tájékoztató a jótállási jogokról:

A jótállás időtartam 1, azaz egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.
 • Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási-jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (iv. 29.) Ngm rendelet (a továbbiakban: ngm rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az ngm rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Garancia

Új termékekre gyártótól függően 12 hó teljes körű forgalmazói garanciát vállalunk. Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén.

A használt termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli.

A meghibásodott készüléket közvetlenül boltunk kell visszaküldeni. Portósan küldött csomagokat nem vesz át átvevőpontunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

Amennyiben hibás készüléket vásárolt, és ezt 72 órán belül visszajuttatja hozzánk, abban az esetben a készülék cseréjét eszközöljük. Ennek fontos feltétele, hogy:

 1. A készülék sérülésmentes legyen
 2. Minden gyári tartozék és a csomagolás (doboz) meglegyen
 3. A kiegészítő fóliák sértetlenek legyenek  (annak eltávolítása és visszarakása megengedett)
 4. A tartozékok is sértetlenek legyenek
 5. Használt készülék esetében az eladáskor lévő állapotot vesszük figyelembe.

Ha a fentiek közül bármelyik meghiúsul, a készüléket csak javításra tudjuk felvenni.

Ha a készüléken átvételkor sérülés látható, kérjük, ne vegye át a készüléket. Ha már átvette, és nem használta a készüléket, cseréljük. Ha a készüléket használta, és csak ez után jelzi a készüléken található  sérülést, a garanciális feltételeknek megfelelően tudjuk annak javítását elvégezni, ami garanciavesztéssel is járhat. Kérjük, ellenőrizze átvétel után készülékét.

A 72 órás csere garanciánál is lehetséges, hogy szükség van bevizsgálásra. Tehát a készüléket a gyártó megvizsgálja, hogy valóban hibás-e, amennyiben valóban hibás akkor kérelmezhető a csere. Amennyiben kisebb a hiba, pl.: szoftver vagy nem tapasztalható, akkor lehetséges, hogy a gyártó elutasítja a cserét. (48 órán belül a szoftver hibát kijavítják)

Amennyiben külső beavatkozásból keletkezett sérülés látható a készüléken, vagy beázás nyom, akkor nem cserélik a készüléket.

A készülék mellé kapott garancialevelet minden esetben meg kell őrizni, ugyanis ezzel tudja igazolni a vásárlást, illetve a garancia kezdetének idejét. Kérem, minden esetben olvassa el átvételkor a garancialevelet! A garancia a garancia jegyen feltüntetett ideig érvényes!
Telefon típusoktól eltérhet a garancia időtartama, de ez nem lehet kevesebb, mint 12 hónap.
Ha a készüléken sérülés vagy beázás nyoma látható, automatikusan megszűnik minden nemű garancia.

Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy ne frissítsék a készülékükön a szoftvert, mert meghibásodásokkal járhat, aminek a javítási költségét cégünk nem vállalja! Amennyiben a szoftver-frissítést automatikusan ajánlja fel a készülék, azt minden esetben csak feltöltött akkumulátor mellett tegye meg.

Ilyen hiba ha például  megáll a telefon szoftverezés közben és nem kapcsol be, illetve a nem helyes nyelvi telepítés. Ha egyszerű szoftverezéssel megoldható a probléma, akkor a javítási költség minimális, vagy akár díjmentes is lehet.

Akkumulátor infók

 1. Első töltés: a készüléket elsőként ajánlatos 12-16 órán keresztül tölteni, akár kikapcsolt, akár bekapcsolt állapotban.
 2. Akkumulátorának teljesítményét megőrizheti, ha készülékét nem meríti le teljesen. Ha készüléke töltöttsége csökken, töltse fel. Egy ilyen töltési ciklus minimum 2,5 óra, de akár 8 órát is igénybe vehet. Az akkumulátor teherbírását rendkívül befolyásolják a telefonálási szokások. Egy telefon akár 4-5 napot is működhet töltés nélkül, míg ugyanez a készülék folyamatos telefonálás, zenelejátszás, vagy internetezés mellett órák alatt lemerülhet. Ugyancsak befolyásolja a hőmérséklet illetve a páratartalom készüléke akkumulátor teljesítményt (legtöbbet 23-26 °c-on bír). Természetesen ezen információk modellenként változhatnak.

Nem tartoznak a jótállás körébe:

 • a gyár által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, és a természetes elhasználódásból eredő meghibásodások (külső szennyeződésekből, pl. Porosodásból) javítása, illetve az ezekből adódó szükséges alkatrész cserék sem.
 • a külsérelmi nyomok a készülék burkolatán, illetve a kopás, nem tartozik a garanciális körbe.
 • a használati utasításban foglaltak be nem tartásából, vagy attól eltérő használatból származó meghibásodás.
 • határozottan felhívjuk az önök figyelmét arra, hogy a forgalmazott termékeink általuk elképzelt feladatra való alkalmatlansága, (mint például: rádióhallgatás, mp3 funkciók, játékok, letöltések, mms, gprs, gps, e-mail, aktiválások, beállítások memória kártya kompatibilitása, illetve a készülék gyorsasága stb.), illetve az ezekkel kapcsolatos elégedetlenségek nem tartoznak a jótállási kötelezettség körébe. Minden tulajdonba vétel előtt biztosítjuk a legszélesebb körű tájékozódási lehetőséget. Mms, gprs, e-mail, hsdpa, tv funkciók működéséről, illetve ennek lehetőségéről beállításokról kérem, érdeklődjön szolgáltatójánál.
 • a készülék kiegészítőire korlátozott szavatosságot tudunk biztosítani. Az eladási csomagban található külön álló tartozék és a kiegészítők meghibásodása készülék cserét nem von maga után. Akkumulátorra gyártói garanciális készüléknél a gyártó álltal meghatározott, bolti garanciás készüléknél 6 hónap szavatosságot tudunk biztosítani. Head-set, töltő, adatkábel, memória kártya, tok, hátlap, egyéb kábelekre, stb. 6 hónap szavatosságot vállalunk, kivéve ha ezt a gyártó másképpen nem rendeli el. Amennyiben nem gyári hibás, vagy elhasználódásból ered a probléma, sajnos nem áll módunkban cserélni.

A jótállás érvényét veszti:

 • amennyiben a meghibásodás nem rendeltetésnek megfelelő használatból, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár (beázás, leejtés, erős nyomás stb.), vagy egyéb a tulajdonba vétel után fellépett ok miatt következik be. Ugyancsak rendeltetés ellenes használat az olyan mértékű igénybevétel, amely meghaladja a termékre vonatkozó, a gyártó által meghatározott értékeket. Ha a készülék külső beavatkozás miatt hibásodik meg, minden esetben jegyzőkönyvet és fényképet készítünk a hibás alkatrészről, melynek másolatát tudjuk átadni önnek. Ez a jegyzőkönyv igazolja, hogy továbbiakban a javítás csak a fizető kereteken belül tudjuk vállalni ha egyáltalán gazdaságosan javítható a készülék.
 • ha a termék azonosítására szolgáló gyári számot, garancia címkét eltávolítják, átírják, megrongálják.
 • a termékre nem a gyártó által forgalmazott, illetve szakszerűen telepített, illegális, feltört, nem legális szoftver rátöltése. Ide tartozik bizonyos modelleknél a nyelv elvesztése, bizonyos menü pontok átrendezése. A gps funkcióval rendelkező készülékeknél, csak abban az esetben tudjuk vállalni a javítást amennyiben legális szoftver van a készüléken.
 • a készüléken nem szabad szoftvert frissíteni, amennyiben mégis megteszi, az garancia-vesztéssel jár! Ha szoftvert szeretne frissíteni, kérem, keresse fel szervizünket. A kizáró okok miatt bekövetkezett meghibásodások javítási költségei jótállási időn belül is a vevőt terhelik.

Kellékszavatosság

Használt termékekre nem vonatkozik jótállás (garancia), viszont kellékszavatosság adható. A MobilToronto bízik minőségi áruiban, ezért a kellékszavatosság köre kiterjed minden műszaki eszközeinkre! Kellékszavatosság a megjelölt termékek esetén 1, azaz EGY HÓNAP!

FONTOS! Mielőtt leadja hozzánk szervizelésre készülékét!

AZ ÖN KÖTELEZETTSÉGEI

HA AZ ÖN TERMÉKE KÉPES SZOFTVERPROGRAMOK, ADATOK ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK TÁROLÁSÁRA, AKKOR ÖNNEK A TARTALOM VÉDELME ÉS AZ ESETLEGES MŰKÖDÉSI HIBÁK ESETÉRE ELŐVIGYÁZATOSSÁGBÓL RENDSZERESEN BIZTONSÁGI MÁSOLATOT KELL KÉSZÍTENIE A TERMÉK ADATTÁROLÓJÁN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKRÓL.

Mielőtt leadja készülékét szervizelésre, külön biztonsági másolatot kell készítenie a termék adattárolóján található tartalmakról, törölnie kell róla minden személyes adatot, és le kell tiltania a biztonsági jelszavakat. Előfordulhat, hogy a szervizelés során törlik, kicserélik, illetve újraformázzák a készülék adattárolóját.

A szervizelést követően olyan konfigurációban kapja vissza a készülékét vagy a csereterméket, amely konfigurációban a készülék az eredeti értékesítés időpontjában volt, leszámítva az esetleges frissítéseket. Előfordulhat, hogy a szervizelés részeként szervizünk olyan rendszerszoftver-frissítéseket telepít, amelyek nem teszik lehetővé a rendszerszoftver egy korábbi verziójához történő visszatérést. Előfordulhat, hogy a rendszerszoftver frissítésének eredményeképpen a készülékre telepített, harmadik fél által gyártott alkalmazások nem lesznek kompatibilisek, vagy nem működnek a készülékkel. Ön a felelős minden egyéb szoftverprogram, adat és információ újratelepítéséért. Az egyéb szoftverprogramok, adatok és információk helyreállítására és újratelepítésére nem terjed ki a jelen jótállás.

További jótállásaink!

 

2.     MOBILTELEFON TARTOZÉKOK ESETÉN

A MobilToronto-nál vásárolt, 5000,-Ft, azaz ötezer forint alatti árértékű termékek esetén: 1 hónap, azaz egy hónap.

A MobilToronto-nál vásárolt, 5000,-Ft, azaz ötezer forint feletti árértékű termékek esetén: 6 hónap, azaz hat hónap.

 

3.     SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉN

Szerviz során beépítésre került alkatrészekre 1 hónap, azaz egy hónap jótállás.

 

4.     AKKUMULÁTOROK ESETÉN

A MobilToronto bízik minőségi áruiban, ezért minden, az üzletünkben vásárolt akkumulátor esetén garanciát adunk, mely 6 hónap, azaz hat hónap.