Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament (EU) és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadta a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendeletet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR). A GDPR 2018. május 25-én lép hatályba -, valamennyi tagállam számára kötelező érvényű szabályokat előírva a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, mellyel jelentősen szigorodtak a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvárások.

Általános rész

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – GDPR – az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának előírásait figyelembe véve nyilatkozom, hogy a TORONTO ’93 Bt. (székhelye: 6726 Szeged, Vedres utca 13.) (továbbiakban: üzemeltető) által működtetett www.mobiltoronto.hu rendszerbe (a továbbiakban: weboldal) történő böngészés során valamint üzenetküldés során szükséges személyes adataim kezeléséhez hozzájárulásomat adom.

A hozzájárulásom a következő mellékletben foglalt adatokra vonatkozik: kezelt adatok köre. (kezelt adatok köre: elektronikus adatok)

A hozzájárulás megadása előtt tudomásul veszem, hogy

 • ​hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom,
 • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kijelentem, hogy a kezelt személyes adataim körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeimet részletesen tárgyaló Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát megismertem.

Fogalom meghatározások:

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. A weboldal tekintetében adatkezelő maga az üzemeltető tulajdonosa.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A weboldal esetében adatfeldolgozó az üzemeltető.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

Felhasználó: az a természetes személy, aki az üzemeltető hírlevelére regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján.

Rendelkező rész

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete –az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – előírásai alapján

Az Ön személyes adatait az üzemeltető által fenntartott weboldal működtetése során használjuk fel az alábbiak szerint:

Az weboldal használata során személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára. A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb.) Ön által küldött üzenetküldés során megadott személyes adatok. Ezen adatokat a TORONTO ’93 Bt. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

I. Adatkezelés célja

A weboldal üzemeltetőjének üzletében történő vásárlás és szavatossági kérdések megkönnyítése, esetleges reklamációk kezelése, valamint a legfrissebb termékeink, akcióink, kedvezményeink kérésre megismertetése elektronikus formában.

II. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés folyamata a GDPR, illetve az Infotv. alapján történik.

A személyes adat akkor kezelhető, ha:

 • ha az érintett ahhoz hozzájárulását adta [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja] vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja] (a továbbiakban: kötelezőadatkezelés).

III. Milyen adatokat kezelünk?

A weboldal látogatóinak adatainak kezelése

Az üzemeltető által kezelt adatai a következők:

 • személyes adat (név)
 • kapcsolattartási adatok (e-mail cím)
 • elektronikus adat (IP cím, amiről a látogatás történt)

IV. Meddig kezelik az Ön adatait?

Általános szabályok

A III. részben megjelölt adatok tekintetében kötelező adatkezelés a kötelező adatkezelést előíró, a jelen tájékoztatóban meghatározott üzemeltető kapcsolattartás bármely formájában fogadja a az Ön által megadott adatainak további törlését. A kapcsolattartási információk az „Kapcsolat” menüben találhatóak

V. Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

Az Ön adataihoz a weboldal üzemeltető mindenkori tulajdonosa fér hozzá.

VI. Kérheti-e Ön adataihoz történő hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását?

A felhasználó az adatkezelés bármely szakaszában a jelen tájékoztató VII. pontjában megjelölt elérhetőségeken, írásban tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az üzemeltető személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Az üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az üzemeltető megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az üzemeltető a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az üzemeltető a felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 15 nap áll az üzemeltető rendelkezésére. Amennyiben az üzemeltető a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, az igény beérkezésétől számított 15 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a felhasználó jogos érdekét nem sérti.

VII. Hogyan érvényesítheti az adatkezeléssel összefüggő egyéb jogait?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a info@mobiltoronto.hu email címen jelezze felénk. Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.

Adatkezelő adatai:
Levelezési cím: TORONTO ‘93 Bt. (székhelye: 6726 Szeged, Vedres utca 13.)
E-mail:  info@mobiltoronto.hu, Tel: 20/26-888-21, 62/435-105

Tájékoztató a cookie-k használatáról

Mi a cookie (azaz süti)? A cookie-k (sütik) kisméretű, szövegből és számból álló fájlok, amelyeket a böngészés során a weboldal kiszolgálója helyez el az Ön számítógépén. A cookie (süti) önmagában semmilyen módon nem képes az Ön azonosítására, kizárólag az Ön gépének felismerésére alkalmas.

Milyen célt szolgálnak a cookie-k? A cookie-k az Ön számítógépén tárolásra kerülnek, és lehetőséget biztosítanak egyes adatainak lekérdezésére, az Ön internethasználatának nyomon követésére. A cookie-kat abból a célból kezeljük, hogy többet tudhassunk meg a weboldal látogatóinak információhasználati szokásairól, amely információkat a weboldal tartalmi és funkcionális fejlesztésére használunk, biztosítva a weboldal jobb használhatóságát. A cookie-k alapján meg tudjuk állapítani, hogy hányan látogatták meg a weboldalt, hány új látogató van, és a látogatók mely oldalakat nyitották meg. A Weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a Szolgáltató igénybe veszi a Google Analitycs szoftvert. A Google Analitycs is cookie-kat használ. A cookie-k hazsnálatával a Google kiértékeli a weboldalunk használatát és jelentéseket készít a weboldalunkon tapasztalható aktivitásokról, illetve a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújt számunkra.

A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el. Weboldalunk használatával Ön tudomásul veszi és belegyezik abba, hogy adatait a Google a fentiekben leírt célokra és módon feldolgozza, használja és továbbítsa.

Az általunk használt cookie-k típusai

Kötelező cookie-k: a weboldalon történő navigálást, illetve az oldal funkcióinak használatát teszik lehetővé.

Funkcionális cookie-k: ezek teszik lehetővé a felhasználói beállítások tárolását (pl.: bejelentkezési adatok), megjegyzik az Ön korábbi választásait, ezáltal lehetővé teszik a weboldal használatának személyre szabását.

Teljesítmény cookie-k: a weboldal fejlesztését szolgálják. Mérik, hogy hányan és milyen rendszerességgel használják a weboldalt, mely oldalakat látogatták meg a legtöbben

A cookie-k használatának megtiltása. A böngésző megfelelő beállításaival Ön megakadályozhatja a cookie-k használatát, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordul, hogy nem tudja weboldalunk valamennyi funkcióját teljes körűen használni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy üzletszabályzatát bármikor indoklás és külön értesítés nélkül egyoldalúan megváltoztassa. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Az internetes weboldal üzemeltetője megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyv és a Távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

PANASZKEZELÉS:

A weboldal üzenetküldésével, elektronikus adatgyűjtésével kapcsolatos panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

Szóbeli panasz esetén azonnal megvizsgálásra és szükség szerint orvoslásra kerül a panasz. Amennyiben a fogyasztó nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát vagy helyben átadja a fogyasztónak(vásárlónak) vagy telefonon, email-ben, írásban eljuttatott panasz esetén az érdemi válasszal együtt a panasz beérkezését követő 30 napon belül eljuttatja a fogyasztónak.

A panasz elutasításának esetére a vállalkozás tájékoztatja a fogyasztót (vásárlót), hogy a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó (vásárló) és a vállalkozás közötti a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szoláltatás minőségével, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy.

A hatáskörrel rendelkező békéltető testület címe és elérhetősége:

 • Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
 • Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
 • Telefon: +36-62-554-250/118
 • Fax: +36-62-426-149
 • E-mail: testulet@csmkik.hu

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Fogyasztóvédelmi Osztály ( 6728 Szeged Kereskedő köz 3-5.sz) jár el  az áru forgalmazással, szolgáltatás nyújtással, a gyermek és fiatalkorúak védelmével, a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal összefüggő rendelkezések megsértése esetén.

Egyéb panasszal forduljon bizalommal a webáruház üzemeltetőjéhez.

Ezt megteheti a VII. pontban megadott elérhetőségünk valamelyikén.

Ön emellett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat.

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről

Jogszabályi hivatkozások:

 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről